24.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Кресна уведомява, че сигнали и жалби в изборния ден се приемат и на телефон : 0894546893

21.10.2019

Съобщение

ОИК Кресна уведомява секционните избирателни комисии на територията на община Кресна, че изборните книжа и материалите, с които ще произведе изборите на 27 октомври 2019, ще бъдат получени на 26.10.2019 г. (събота) от 17.00 часа в Ритуалната зала на Община Кресна.

17.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Кресна уведомява, членовете на секционни избирателни комисии, че обучение на всички членове на секционни избирателни комисии на територията на община Кресна ще бъде проведено на 24.10.2019 г. от 16.30 часа в зала ,,5-ти октомври “ на ОБА гр. Кресна, ул. ,,Македония “ 96.

11.10.2019

Съобщение

Участие на застъпници на кандидатски листи в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район, за община Кресна брой СИК е 11.

Как се регистрират застъпниците?

Застъпниците се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г.

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Общинската избирателна комисия приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр, по образец Приложение № 79-МИ от изборните книжа.

Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.

11.10.2019

Съобщение

Участие на представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район, за община Кресна брой СИК е 11.

В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия в съответния изборен район от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общинските избирателни комисии публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни.

До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или от упълномощено от него лице, а на представител на инициативен комитет от представляващото инициативния комитет лице. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

07.10.2019

Съобщение

Във връзка с Решение на ЦИК 993-МИ от 07.09.2019г. и писмо на ЦИК изх. № МИ-15-697 от 05.10.2019г., ОИК Кресна публикува одобрените образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

Кмет на община Кресна

Общински съветници община Кресна

Кмет Горна Брезница

Кмет Долна Градешница

Кмет Сливница

03.10.2019

Съобщение

В случай, че дадено лице, което е назначено в състав на секционна избирателна комисия, не желае да участва при произвеждането на избора за общински съветници и за кметове на 27 октомври  2019г.,  то същото следва да подаде заявление до ОИК Кресна, с което да заяви, че желае да бъде освободено от състава на секционната избирателна комисия.

В заявлението следва да се посочи номера на секционната избирателна комисия, както и  заеманата длъжност.

Промяната в състав на секционна избирателна комисия се взема с отделно решение на ОИК, с което се освобождава отказалият се член и се назначава нов, по предложение на партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната. 

Партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната,чрез своите представители  следва да подаде  в ОИК  писмено предложение, съдържащо три имена, егн, длъжност и телефон за контакт на предложения за назначаване член на СИК. 

 

03.10.2019

Съобщение

ОИК Кресна напомня за следните крайни срокове:

 

За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес - 12.10.2019г.

 

За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия - 12.10.2019г.

 

За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък - 19.10.2019г.;

 

26.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Кресна уведомява, че на 26 септември 2019 г. (четвъртък) от 16.00 часа в Зала 2 на Община Кресна ще се проведе жребий за определяне на реда за представяне на партиите, инициативни комитети, коалициите и местните коалиции в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции, инициативни комитети и регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., представители на регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и на БНТ и представители на средствата за масово осведомяване.

17.09.2019

Съобщение

Справка относно информация за местонахождение на вашата избирателна секция и включването ви в избирателен списък може да направите тук.

17.09.2019

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯТА НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ В ОИК КРЕСНА СЕ ИЗВЪРШВА ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00 до 17.00 часа до 24.09.2019 г. 

 

ПАРТИИТЕ / КОАЛИЦИИТЕ / МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ  ПОДАВА В ОИК :

 

ЗА ИЗБОРА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

1. ПРИЛОЖЕНИЕ 62-МИ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

2. ПРИЛОЖЕНИЕ 65-МИ - ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪВЕТНИК  /приложени 66-МИ - от гражданин на друга държава от ЕС/ 

3. ПЪЛНОМОЩНО, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОДАВА ОТ УПЪЛМОЩЕНО ЛИЦЕ

4. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРЕДСТАВЯ И НА ТЕХНИЧЕСКИ НОСИТЕЛ В EXEL ФОРМАТ - ПО ОБРАЗЕЦА който да изтеглите от ТУК

 

ЗА ИЗБОРА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

1. ПРИЛОЖЕНИЕ 63-МИ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 

2. ПРИЛОЖЕНИЕ 65-МИ - ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪВЕТНИК  /приложени 66-МИ - от гражданин на друга държава от ЕС/

3. ПЪЛНОМОЩНО, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОДАВА ОТ УПЪЛМОЩЕНО ЛИЦЕ

 

ЗА ИЗБОРА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО 

1. ПРИЛОЖЕНИЕ 63-МИ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 

2. ПРИЛОЖЕНИЕ 65-МИ - ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪВЕТНИК  /приложени 66-МИ - от гражданин на друга държава от ЕС/

3. ПЪЛНОМОЩНО, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОДАВА ОТ УПЪЛМОЩЕНО ЛИЦЕ

4. КОПИЕ НА ЛИЧНИ КАРТИ ЗА ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

 

ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ подават в ОИК:

1. Приложение № 64 МИ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ

2. Приложение № 67 МИ - Списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, съдържащ саморъчните подписи, имената, постоянния адрес в общината, съответно в кметството или района и ЕГН за българските граждани, а за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваване - имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община, район или кметство, съгласно чл. 416, ал. 2 ИК. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си избирателят удостоверя своята самоличност пред член на инициативния комитет.

 Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител в excel формат – (чл. 416, ал. 2 ИК). файла МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

3. Приложение № 65 МИ - заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК. /Декларация по чл. 414, ал. 1, т. 6 и 7 ИК от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин/

 Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице. 

 

14.09.2019

Съобщение

ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ/МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ ДАВАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПОЛЗВА СЛЕДНИЯ ФАЙЛ : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ОИК  КОЙТО ФАЙЛ ДА СЕ ПОДАДЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НОСИТЕЛ, КАТО ЕДНО ОТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЦИК КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 62-МИ , С КОЕТО СЕ ЗЯВЯВА КАНДИДАТСКАТА ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕД ОИК.

09.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Кресна приема документи за регистрация на партии, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 09,00 ч. до 17,00 ч. Крайният срок за приемане на документи е 16.09.2019 г. до 17.00 часа в сградата на Община Кресна, адрес: гр.Кресна, община Кресна, ул. „Македония“ №96, Зала 2.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 91 / 31.10.2019

  относно: Допълване диспозитива на приети и обявени решения №№ 85-МИ/28.10.2019 г., 86-МИ/28.10.2019 г., 87-МИ/28.10.2019 г., 88-МИ/28.10.2019 г., 89-МИ/28.10.2019 г., съгласно чл.459, ал.1 от ИК.

 • № 90-МИ / 31.10.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за отказ от общински съветник и обявяване за избран, следващия от листата.

 • № 89-МИ / 28.10.2019

  относно: Избор на общински съветници

всички решения